Project Description

עיצוב מוצר טיוטת בטון

תיאור הפרויקט

האם חומר גלם נושא משמעות תרבותית או רק פונקציונלית? האם ניתן לשנות משמעות תרבותית של חומר? האם ניתן לשנות משמעות של תבנית?
הפרויקט ביקש להתמודד עם הדימוי של בטון בשיח הישראלי: מה הוא נושא ומה הוא מזכיר? מה תפקידו ומה מקומו? האם הוא חומר גברי או חומר נשי? מה אם הוא יהפוך מחומר של זיכרון קולקטיבי לחומר של זיכרון אישי?
באמצעות מחקר היסטורי, תרבותי, חברתי ומגדרי ביקש הפרויקט לבודד את דימויו של הבטון בתרבות הישראלית, ולנסח מחדש את הערכים המופנמים בו ואת אלו שמודרים ממנו. בחינה של משולש היחסים בין החומר, הפועל והארכיטקט, וקריאתו גם בהקשר מגדרי, הולידו שורה של התערבויות בחומר. ערבוב הצמנט עם תבלינים, אובייקטים וחומרים מחיי היומיום, ויציקתם בתבניות משתנות, ביקשו לאתגר את הבטון כאמצעי פעולה נשי, ביתי ואינטימי.

לאורך המחקר הלך והפך הבטון לחלק בלתי נפרד מחיי הבית והמשפחה. ההתבוננות מתוך מבט ה”פועלת” שהפכתי להיות, ומתוך משקפי המגדר, יצרו יחס חדש כלפי החומר: במקום חומר של אנדרטאות הפך הבטון לחומר זוכר של חיי היומיום. ערעור המקובל ביחס לתבנית, לאגרגט ולצמנט הפך את הבטון לחומר דינמי, המשתנה בהקשרים שונים, לשפה שבה נטבעים סימני החיים.

Comments

comments